Hållbart skogsbruk är nödvändigt för klimatet

Vid Skogsindustriernas Forum för Bioekonomi som ägde rum i Stockholm den 17 april talade Thais Linhares Juvenal från FAO om betydelsen av ett hållbart skogsbruk både för att stoppa avskogning, för fattigdomsbekämpning och för klimatets skull. I ett möte med statssekreterare Elisabeth Backteman, ordförande för svenska FAO-kommittén, lyfte Linhares-Juvenal fram det goda samarbetet med Sverige och hur viktigt det var för FAO att dra nytta av de svenska erfarenheterna av hållbart skogsbruk.

Thais Linhares Juvanal, FAO och Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och ordförande i svenska FAO-kommittén

Linhares Juvenal konstaterade att det finns en obalans mellan önskan att bevara skogen och behovet av att bruka skogen. FAO arbetar nu på  att stärka det hållbara skogsbruket genom att skapa en koalition av aktörer som t.ex. från olika sektorer bl.a. CIFOR, Världsbanken och WWF och koppla detta till bioekonomin. Hon pekade på att det är svårt att skapa god styrning av miljömässiga insatser om det inte också finns en ekonomisk dimension med hållbara värdekedjor som genererar värde även för människor som lever närmast skogen.

Inte bara skogen bidrar till hållbar utveckling utan även skogsbruket och hållbara skogsprodukter”  framhöll Linhares-Juvenal.

Statssekreterare Backteman höll med om vikten av att alla dimensioner tas om hand och pekade på det svenska exemplet som gått ifrån en överexploatering av skogen där Sverige i princip var avskogat i början av 1900-talet till en situation där ca 70 % av Sverige täcks av skog samtidigt som Sverige är den 3:e största exportören av trä i världen. En sådan utveckling är möjlig också i andra delar av världen, i synnerhet där skogen är mer snabbväxande än i Sverige. En nyckelfaktor enligt Backteman har varit den dialog som förts i Sverige med alla relevanta aktörer och tyckte därför den koalition som Linhares-Juvenal beskrev var ett bra steg på vägen.  Den lokala förankringen framhölls också som central.

I sommar kommer FAO:s publikation State of the World of Forests att publiceras, där FAO redogör för senaste fakta om läget för världens skogar och hur skogen kan bidra till att nå hållbarhetsmålen (SDG).