God svensk beredskap för Afrikansk svinpest – tack vare internationella samarbeten

Sverige har en god beredskap för hur afrikansk svinpest ska bekämpas, genom de beredskapsplaner som de berörda myndigheterna har tagit fram, baserat på expertkunskap hos forskare och tjänstemän. En stor del av denna kunskap har inhämtats genom nära samarbete med olika internationella aktörer, både genom internationell myndighetssamverkan och inom forskning.

För första gången har ett utbrott av afrikansk svinpest konstaterats i Sverige. Döda vildsvin infekterade av viruset har påträffats i ett begränsat område i Västmanland. Tills utbrottet är under kontroll kommer det ha stora negativa effekter för skogsbruk och lantbruk, export av produkter av gris, och för skolor, idrottsföreningar och allmänhet som inte kan vistas i skog och mark i den smittade zonen. Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom med mycket hög dödlighet för de vildsvin och tamgrisar som infekteras. Sjukdomen drabbar dock inte människor eller andra djurslag.

Inom Sverige finns ett stort kunnande om afrikansk svinpest och vad som måste göras för att stoppa smittan.  Detta inkluderar kunskap om själva sjukdomen, om vildsvin och om sjukdomens samhällseffekter. Denna kunskap har till stor del erhållits genom att svenska forskare har lett och deltagit i internationella forskningsprojekt och andra internationella samarbeten, bland annat finansierade av medel för svensk utvecklingsforskning, och genom svenskstödda utbildningstjänster inom FAO systemet (Junior Professional Officer) och andra samarbeten med FAO. Kunskap och erfarenhet som svenska forskare och experter har fått genom internationellt samarbete i länder där sjukdomen är ständigt förekommande är nu ovärderlig för att bekämpa det pågående  utbrottet av afrikansk svinpest i Sverige.

Sara Gräslund, ledamot i Svenska FAO-kommittén, experterna Klara Fischer och Sofia Boqvist från SLU samt experten Erika Chenais från SVA

Läs mer här: