Från hotade bin till ökad användning av metoder som främjar biologisk mångfald

FAO har nyligen publicerat en rapport om biologisk mångfald i relation till livsmedelsförsörjning och jordbruksverksamhet. Rapporten är omfattande och baseras på information från 91 länder, 27 internationella organisationer och kommentarer från 175 författare och analytiker. Rapporten redogör för betydelsen av att bevara, återställa och hållbart använda ekosystem för skogar, våtmarker, berg och torra områden.

Följande nyckelfaktorer lyfts särskilt fram i rapporten:

  • Biologisk mångfald är nödvändig för livsmedel och jordbruk. En god biologisk mångfald gör produktionssystem mer resistenta mot exempelvis klimatförändringar.
  • Demografiska förändringar, urbanisering och moderna handelspreferenser påverkar den biologiska mångfalden negativt, men kan också öppna för möjligheter bl.a. genom nya marknader för produkter som är ”biodiversitet-vänliga”.
  • Fler utrotade eller utrotningshotade arter påverkar ekosystemets kretslopp. Övervakning och skydd av det hotade ekosystemet behöver utökas såväl som tillgång till nödvändiga datainstrument.
  • Trots ovanstående utmaningar ökar viljan att bevara mångfalden inom livsmedel och jordbrukssektorn men rapporten konstaterar att nivån av skydd och metodtillämpning ofta är otillräcklig.
  • Kunskap, forskning och underhåll är viktiga komponenter för att möjliggöra ett stabilt ramverk med tydliga och samspelta instruktioner för hållbar biologisk mångfald. Sektorsövergripande samarbete och samverkansverksamheter med flera aktörer som specifikt riktar sig till biologisk mångfald måste stärkas.

Läs hela rapporten under länken: The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture