Främja ungas engagemang och sysselsättning inom jordbruk och livsmedelssystem

Ungdomar spelar en avgörande roll för våra livsmedelssystem och möjligheterna att nå målen i Agenda 2030, men idag står många unga runtom i världen inför svåra utmaningar. Trots att våra livsmedelssystem kan erbjuda stora arbetsmöjligheter, är det sällan som ungdomar får anständiga och meningsfulla arbeten med tillräckliga försörjningsmöjligheter. Den 5 juli lanserade Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning (Committee on World Food Security, CFS) därför en rapport i syfte att öka förståelsen om ungas betydelse för omställningen mot hållbara livsmedelssystem.

Rapporten, som är framtagen av CFS’ Högnivåpanel av experter (HLPE), undersöker bland annat möjligheter och begränsningar för ungas engagemang och sysselsättning. Fastän ungdomar har stor inverkan på våra livsmedelssystem, är unga ofta underbetalda och underrepresenterade på arbetsmarknaden. Ungdomar har svårare att få jobb än vuxna, vilket leder till hög arbetslöshet – särskilt bland unga kvinnor. Exempel på barriärer som försvårar ungas möjligheter till självförsörjning är bland annat sämre arbetsvillkor och begränsad åtkomst till land, vatten, skog eller andra produktiva tillgångar.

I syfte att förändra ungdomars roll i våra livsmedelssystem lämnar HLPE-rapporten ett antal policyrekommendationer. För att åstadkomma en systemomställning mot mer hållbara, inkluderande, hälsosamma och motståndskraftiga livsmedelssystem, krävs en betydande omfördelning av resurser. Unga behöver stöd, där bland annat rätten till ägande, utbildning, information, finansiering, innovativa åtgärder, teknologier och stödjande institutioner kan bidra till förändring.

Att stärka ungas rättigheter, behandla ungdomar rättvist och erkänna deras inflytande presenteras som tre avgörande steg och grundpelare mot mer hållbara livsmedelssystem. Ur rapporten kan fem övergripande policyrekommendationer identifieras:

  • tillhandahålla en möjliggörande miljö för ungdomar som ”förändringsaktörer” (agents of change)
  • säkra värdiga och givande försörjningar
  • öka kapital och rättigheter till resurser
  • förbättra kunskap, utbildning och färdigheter
  • främja hållbar innovation

För att läsa hela rapporten: Promoting youth engagement and employment in agriculture and food systems (fao.org)

Läs mer om CFS’ arbete här: CFS: United Nation Committee on World Food Security (fao.org)