FN:s Säkerhetsråd antar resolution om kopplingen mellan konflikt och hunger

För första gången har FN:s Säkerhetsråd antagit en resolution, där man fastställer behovet av att bryta den onda cirkeln mellan väpnad konflikt och otrygg livsmedelsförsörjning

Den 24 maj antog FN:s Säkerhetsråd enhälligt en resolution som tar upp kopplingen mellan väpnad konflikt och hunger i olika delar av världen. Sverige var ett av de länder som lade fram resolutionen och övriga var Nederländerna, Ekvatorialguinea och Kuwait.

Resolutionen fördömer användningen av hunger som en krigsmetod och uppmanar partnerna i väpnade konflikter att agera i enlighet med internationella lagar för att skydda civilbefolkningen och förhindra en stor påtvingad omflyttning inom eller mellan länder. Det inkluderar att avstå från att angripa platser som är nödvändiga för den drabbade befolkningens möjlighet att producera livsmedel, som bl.a. jordbruks- och betesmarker, fiskeområden, lokala marknader, vattensystem och livsmedelslager. Säkerhetsrådet kan vidare anta sanktioner mot de som förhindrar tillträde till eller distribution av livsmedel eller annan assistans.

Sedan 2016 har FN:s Världslivsmedelsprogram, WFP, och FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, haft i uppgift att regelbundet övervaka och gemensamt rapportera till Säkerhetsrådet om situationen när det gäller tryggad livsmedelsförsörjning i de länder som Säkerhetsrådet särskilt bevakar. Rapporteringen har visat att konflikter kan leda till en ökad otrygg livsmedelsförsörjning och att den positiva utvecklingen de senaste årtiondena med ett stadigt minskat antal hungrande i världen har vänts uppåt. WFP konstaterar att av de tretton största livsmedelskriserna i världen idag har tio en koppling till väpnade konflikter och att WFP skulle kunna spara 2.5 miljarder dollar per år av en ökad stabilitet i det stora antalet konfliktdrabbade länder där man arbetar.  Enligt FAO behövde 124 miljoner människor livsuppehållande stöd 2017 för att undvika att hamna i en svältsituation (dvs det svåraste stadiet av hunger) och när jordbruk och livsmedelssystem förloras till följd av konflikter är de mycket svåra att bygga upp på nytt.

Läs mer på regeringens hemsida om resolutionen här.

Läs pressmeddelandet från FAO här

Och pressmeddelandet från WFP här.