FN-rapport uppmanar till ändrad inriktning för jordbruksstöd på 470 miljarder dollar

Inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem presenterar FAO, UNDP och UNEP en rapport som konstaterar att globalt stöd till producenter i jordbrukssektorn uppgår till 540 miljarder dollar per år. Av dessa beräknas 470 miljarder vara prisstörande, miljömässigt och socialt skadliga och kunna öka till mer än 1,8 triljoner år 2030.

I rapporten – A multi-billion-dollar opportunity: Repurposing agricultural support to transform food systems – konstateras att nuvarande stöd till producenter mestadels består av prisincitament, såsom importtullar och exportsubventioner, samt skattebidrag som är knutna till produktion av en specifik vara eller insats. Dessa är ineffektiva, snedvrider livsmedelspriserna, skadar människors hälsa och försämrar miljön sam är även orättvisa. De gynnar stora jordbruksföretag framför småbrukare, av vilka en stor andel är kvinnor.

Medan majoriteten av jordbruksstöden idag har negativa effekter används samtidigt cirka 110 miljarder dollar till infrastruktur, forskning och utveckling som gynnar den allmänna livsmedels- och jordbrukssektorn. En ändrad inriktning på stöden till jordbruksproducenter, snarare än att eliminera dem, kommer att bidra till fattigdomsbekämpning, utrota hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, förbättrad nutrition och främja hållbart jordbruk samt hållbar konsumtion och produktion. Det kommer även att mildra klimatkrisen, återställa naturen, begränsa föroreningar och minska ojämlikheter. I rapporten föreslås sex åtgärder som regeringar kan vidta för att använda begränsade offentliga resurser effektivt. Det inkluderar också att mildra negativa kortsiktiga konsekvenser för de mest sårbara grupperna.

En ändrad inriktning kan bli en avgörande vändpunkt och i högre grad stödja de globala målen för hållbar utveckling. Förutom FN:s toppmöte i september innebär även COP 15 om biologisk mångfald i oktober och COP 26 om klimatförändringarna i november  betydelsefulla tillfällen att göra multilaterala åtagande för att gå i spetsen för en ändrad inriktning.

Läs mer i FAO:s pressmeddelande med länk till rapporten på FAO:s webb här: