FAO:s samarbetsprogram med utvecklingsländer

En ny webbsida har lanserats på FAO:s webbplats för att på ett  tydligare sätt sprida information om och visa resultaten av FAO:s utvecklingssamarbete med medlemsländer inom ramen för de så kallade Technical Cooperation Programmes (TCP).

Programmen skapades för att göra det möjligt för FAO att svara upp mot de mest brådskande behoven hos medlemsländer vid oförutsedda kriser genom att bidra med sin kunskap och tekniska expertis samt erfarenheter inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Numera ingår även mer långsiktigt utvecklingssamarbete. Programmen omfattar totalt flera miljarder dollar och varje program ska vara avslutat inom 24 månader.

Den nya webbsidan visar kontinuerligt uppdaterade resultat och utvärderingar men också status för de pågående programmen. Där kommer även läggas ut kortare artiklar – Focus stories – av exempel på insatser inom vissa specifika områden som görs några länder. Den första fokusartikeln handlar om bekämpandet av växtskadegöraren Fall armyworm, som har spridit sig över hela Afrika söder om Sahara, Mellanöstern och Asien. Det är en gränsöverskridande skadeinsekt med stor potential att sprida sig snabbt genom de möjligheter som internationell handel ger. Den utgör ett verkligt hot mot tryggad livsmedelsförsörjning för miljontals småbrukare liksom även för deras försörjning och orsakar avsevärda skördeförluster på en rad grödor.

Den andra fokusartikeln handlar om FAO:s insatser för att hantera de direkta sociala och ekonomiska effekterna på de mest sårbara av COVID-19 och samtidigt bygga upp långsiktig motståndskraft i livsmedelssystemen och försörjningsmöjligheterna.

Läs mer på FAO:s webb här: