FAO:s Råvarukommitté träffades i Rom – fokus på kopplingen mellan jordbruksvaror, handel och hållbar utveckling

Den 26-28 september träffades FAO:s råvarukommitté (CCP) för att diskutera situationen och trender på världsmarknaden för jordbruksvaror samt viktiga policyfrågor. Fokus för diskussionerna låg framförallt på kopplingen mellan handel, livsmedelsförsörjning och klimatförändringar samt olika faktorer som påverkar produktionen av jordbruksvaror.

Svenska delegationen. Från vänster Fredrik Woods, Clara Axblad, Fredrik Alfer och Lukas Lindfors.

Råvarukommittén, som har till uppgift att övervaka och utvärdera världssituationen på råvarumarknaden och de problem som uppstår i relation till världshandeln med dessa varor, möts vartannat år i Rom. Denna gång var den 72:a i ordningen och samlade delegater från alla världens hörn.

Frågor som diskuterades var bland annat marknadssituationen och framtidsprognosen för jordbruksvaror där bland annat OECD:s och FAO:s gemensamma rapport Agricutural Outlook presenterades och diskuterades. Enligt rapporten förväntas priserna på livsmedel fortsatt vara låga men handel spås få en allt större betydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen. Vikten av handeln för tryggad livsmedelsförsörjning rådde det även stor samsyn kring när rapporten diskuterades. Särskilt viktigt ansåg delegater från Afrika, Mellanöstern och Asien att handeln är. Länder i dessa regioner lyfts fram i rapporten för att de har sämre förutsättningar för egen produktion, bland annat på grund av klimatförändringar och konflikt. En öppen världshandel är därför av betydelse för deras möjlighet att möta dessa utmaningar.

En viktig fråga på dagordningen var också 2018 års utgåva av FAO:s State of Agricultural Commodity Markets (SOCO) vilken renderade många kommentarer och en stundtals livlig diskussion. Rapporten ingår i FAO:s serie av flaggskeppspublikationer State of the World och årets rapport tittar denna gång särskilt på sambanden mellan internationell handel, livsmedelstrygghet och klimatförändringar. Rapporten resonerar också kring relationen mellan klimatförändringar, det globala handelssystemet inom WTO och de handelsrelaterade delar som ingår i den globala hållbarhetsagendan (Agenda 2030) och i Parisavtalet. Detta sett i ljuset av att klimatförändringar kommer att förändra förutsättningar för livsmedelsproduktionen i många delar av världen. Många länder uttryckte stor uppskattning till rapporten som man menade hade betydelse för det fortsatta arbetet.

En för svensk del stor händelse under mötet var när Fredrik Alfer, ministerråd och Biträdande svensk representant vid FAO, valdes till ordförande för kommitténs byrå att leda arbetet de kommande två åren. Fredrik, som suttit som vice ordförande i kommittén de senaste två åren, vill under sitt ordförandeskap fortsätta verka för att kommittén fokuserar på kopplingen mellan handel och klimatförändringar och dess implikationer för en tryggad livsmedelsförsörjning.