FAO:s medlemmar enas om riktlinjer för märkning av fiskeredskap

Den 5-9 februari hölls en teknisk konsultation bekostad av Sverige, för att komma fram till frivilliga globala riktlinjer för märkning av fiskeredskap. Målet är att förebygga och minska förekomsten av dumpad fiskeriutrusning, s.k. spökredskap, eller ghost gear.

Märkning av fiskeredskap är ett verktyg som bidrar till att förebygga att nät och annan fiskeutrusning lämnas, kastas eller förloras till havs. En sådan märkning kan också bidra till effektivare fiskeriförvaltning och kan bistå i arbetet med att förebygga och identifiera orapporterat och oreglerat fiske (s.k. IUU-fiske). Dumpad och förlorad fiskeriutrustning utgör en betydande del av den marina nedskräpningen och påverkar fiskebestånd, biotoper och andra havsmiljöaspekter negativt, dessutom innebär det ökade kostnader för såväl fiskare som för myndigheter.

De som bedriver IUU-fiske är särskilt benägna att dumpa sin fiskeutrusning. Arbetet mot IUU är en av Sveriges prioriteringar i vårt samarbete med FAO då det är ett av de allra största hoten mot marina ekosystem och hållbar fiskeriförvaltning. Att bekämpa och förebygga IUU-fiske är avgörande i arbetet med de globala hållbarhetsmålen, särskilt mål 14 om hållbara hav. Sveriges stöd till FAO:s arbete mot IUU-fiske, liksom vårt stöd till World Animal Protections initiativ Global Ghost Gear Initiative ingår bland de frivilliga åtaganden som gjordes i samband med havskonferensen The Ocean Conference som Sverige var medarrangör till i juni 2017.

Riktlinjerna om märkning av utrusning, som nu utarbetats i FAO, bygger vidare på ett arbete som inleddes i FAO för flera år sedan, och som nu ser ut att nå i mål. Vid nästa möte med FAO:s kommitté för fiskerifrågor (COFI), den 9-13 juli 2018 kommer riktlinjerna att diskuteras och förhoppningsvis antas av kommittén.

Mer information om ghost gear finns här:

http://www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/towards-voluntary-guidelines-on-marking-fishing-gear/en/