Familjelantbrukets årtionde är här – småskaliga aktörer hyllas för hållbart jordbruk, skogsbruk och fiske

I januari 2019 tog FAO på sig ledartröjan för att inspirera och uppmuntra omvärlden att fira ”the UN Decade of Family Farming 2019-2028”. Varför, kan man undra, ska världen fira familjelantbrukets årtionde? Och vilka firar vi egentligen?

Coronapandemin har försvårat arbetet med jordbruket för Jamia Salimo med familj i norra Moçambique. Tack vare nya jordbruksmetoder och en sparkassa tillsammans med andra bybor klarar sig familjen ändå i krisen. Hon är medlem i en organisation för lokala bönder som lär ut hållbar bevattningsteknik, fiskodling och biodling, ordnar marknader där bönderna kan sälja sina produkter och ger medlemmarna möjlighet att spara och låna pengar. Foto: Edson Artur. Copyright We Effect.

I ett nötskal firar vi, eller snarare ger erkännande till familjer och andra småskaliga aktörer inom jordbruk, skogsbruk och fiske för deras livsviktiga bidrag till att miljarder människor kan sätta mat på bordet. Vi uppmärksammar också att många av dessa aktörer kan lära världen hur vi nyttjar jordens resurser på ett mer hållbart sätt.

En närmare titt på familjelantbruket

Bakom samlingsnamnet ”family farming” finns mer än en halv miljard hushåll som tjänar sitt uppehälle genom jordbruk, skogsbruk eller i fiskenäringen. Det handlar om män och kvinnor längs hela värdekedjan från jord till bord – eller från fångst till fisksoppa. Omkring 80 procent av all mat i världen produceras av dessa hushåll.

Organisationer som Vi-skogen och We Effect arbetar sedan länge sida vid sida med familjer som brukar jord och skog. Dessa bondefamiljer får kunskap och stöd att bruka sin mark med hållbara och smarta metoder där såväl familj som miljö och klimat trivs. Resultatet syns i näringsrika jordar, biologisk mångfald och välmående odlingar som står emot klimatförändringar bättre och ger en varierad skörd. Familjerna äter hälsosammare från egen gård och bygger upp en tryggare försörjning året om.

Familjelantbruk kan visa vägen till hållbarhet

Hållbarhet och småskalighet går många gånger hand i hand – och har goda förutsättningar att göra det. Metoderna som småskaliga producenter använder för att skörda såväl grödor som fisk är ofta varsammare om miljön än mer storskaliga arbetssätt.

FAO har gradvis skiftat fokus från att uppmuntra intensifiering av matproduktionen i världen till att tala om vikten av att bygga ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara livsmedelssystem. I formandet av dessa hållbara system har familjejordbruk och den kunskap de besitter en given roll.

Och omvänt, i de fall där värdekedjor inom jordbruk, skogsbruk och fiske brister i hållbarhet, behöver lösningarna tas fram ihop med småskaliga producenter. När producenterna får rätt stöd att ställa om lever de rikare liv och blir engagerade försvarare och förespråkare av socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara sätt att producera mat. Det har vi på Vi-skogen och We Effect sett otaliga exempel på.

Hur Sverige kan stärka familjejordbruken i världen

Vi anser att Sverige kan göra en viktig insats för familjelantbruken i världen genom bistånd och företagssamarbeten som gynnar småskaliga producenter. Sverige kan även verka för att dessa producenters röster och perspektiv får genomslag i internationella sammanhang.

Ett liv som småskalig producent innebär många gånger ett oöverstigligt avstånd till de förhandlingsbord där lagar, regelverk och budgetar för jordbruk, skogsbruk och fiske beslutas om. Genom att stärka producenter och civilsamhällesaktörer som representerar dem och efterfråga deras röst och kompetens i beslut som rör dem, kan Sverige vara med och styra utvecklingen globalt till att de som berörs också hörs.

Sverige kan också stödja och efterfråga att forskning knyts tydligare till politik och praktik. Kunskapen finns för att göra småskalig produktion och värdekedjor inom jordbruk, skogsbruk och fiske mer produktiva och hållbara.

Slutligen kan vi alla göra skillnad – när vi väljer vad vi äter. Tillsammans kan vi låta butiker och serveringar veta att vi efterfrågar mat som producerats med omtanke om miljö och klimat och där alla människor längs hela värdekedjan arbetar under bra villkor.

Åsa Ljusenius, kommunikatör på Vi-skogen, och Kajsa Johansson, senior rådgivare på We Effect och Vi-skogen samt ledamot i Svenska FAO-kommittén. 

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som bekämpar fattigdom och klimatförändringar tillsammans. Läs mer på www.viskogen.se 

We Effect arbetar för att utrota fattigdomen i världen. Vi fokuserar på jämställdhet, kvinnor och hjälp till självhjälp, där människor tillsammans organiserar sig. Läs mer på www.weeffect.se

Läs mer om FAO:s arbete med the Decade of Family Farming här.