Det globala livsmedelssystemet står inför ett vägval

En grundläggande transformation är nödvändig för att möta demografiska förändringar, ökat tryck på – och konkurrens om – naturresurser, klimatförändringar och förlusten av biodiversitet. Vad som produceras, hur det produceras, processas, transporteras och konsumeras måste förändras om SDG 2 Ingen hunger ska nås. Det skriver författarna till rapporten Agroekologiska tillvägagångssätt och andra innovativa lösningar för hållbart lantbruk och livsmedelssystem som stärker livsmedelstrygghet och nutrition. Rapporten är framtagen på beställning av Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning.

Rapporten redogör för hur agroekologiska tillvägagångssätt och andra innovativa lösningar kan bidra till att ställa om livsmedelsproduktion och livsmedelssystem till att bli mer miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara. Agroekologi beskrivs som vetenskaplig disciplin, en politisk/social rörelse och en uppsättning produktionsmetoder. Någon konsensus finns inte kring exakt vad konceptet innebär men i rapporten lyfts 13 principer fram; återvinning, minskad användning av insatsvaror, jordhälsa, djurhälsa och välfärd, biodiversitet, synergi, ekonomisk diversifiering, samskapande av kunskap (lokal kunskap och globalvetenskap), sociala värden och dieter, rättvisa, anknytning, förvaltning av land- och naturresurser samt deltagande. Rapporten lyfter också fram innovation som centralt för hållbara livsmedelssystem. Innovation beskrivs inte bara som nya tekniska lösningar utan även i form av sociala innovationer.

Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning, som beställt rapporten av HLPE (High Level Panel of Experts) etablerades 1974 och är en del av FN-systemet. Kommitténs uppgift är att bevaka och diskutera utvecklingen i världen när det gäller tryggad livsmedelsförsörjning. CFS består, förutom av FN:s medlemsländer, även av civila samhället och näringslivet, akademien och filantropiska organisationer. Även internationella organisationer som Världsbanken och WTO deltar.

Läs den fullständiga rapporten här.

Läs mer om CFS här.