Bättre markförvaltning nödvändig för att möta klimatförändringarna och trygga livsmedelsförsörjningen

FAO välkomnar specialrapporten från FN:s klimatpanel, som FAO har bidragit till när det gäller bl.a. statistik. Det är en alarmerande rapport som belyser hur ohållbara jord- och skogsbruksmetoder kan förvandla den centrala tillgång för världen, som mark utgör, till en belastning när det gäller klimatförändringarna. Men de kan samtidigt utgöra en lösning genom en rad åtgärder.

För att vända den negativa utvecklingen lyfter FAO fram att jord- respektive skogsbrukssektorn kan utgöra en större lösning än ett problem genom förmågan att lagra betydande kvantiteter kol. För att detta ska ske är det viktigt att tillämpa smartare, integrerade jordbrukssystem, mer hållbar skogsförvaltning för minskad avskogning och förbättrad planering av hur marken ska användas. Ett skifte till strategier som skyddar den biologiska mångfalden och främjar ekosystemtjänster är avgörande liksom en mer diversifierad kost för mindre intensiv användning av naturresurser. Som exempel nämner FAO att använda de bästa beprövade metoderna för utfodring av husdjur, för gödselhantering och plöjningsmetoder samt att ta tillvara grödors, jordars och trädens förmåga att fånga upp koldioxid i atmosfären. Att i högre utsträckning använda sig av teknologier som biogasgeneratorer och energibesparande anordningar liksom vattenbesparande bevattning är andra metoder som bör tillämpas.

Läs FAO:s pressmeddelande och mer om FAO:s arbete för att hantera klimatförändringarna här: