Agenda 2030 och lantbruket i Afrika: FAO workshop om hållbart lantbruk

FAO organiserade tidigare i somras en 3-dagars regional workshop i Addis Abeba, Etiopien med syfte att tydliggöra hur viktigt det är att se lantbruk och livsmedelsproduktion ur ett brett perspektiv för att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling som Agenda 2030 innehåller.

Med 257 miljoner personer hungriga och var tredje person undernärd i Afrika, är hållbart producerade livsmedel och ett hållbart och produktivt lantbruk avgörande för att utrota hungern och undernäringen.

Etiopien ©FAO/Tamiru Legesse

Länderna inom den Afrikanska unionen (AU) antog 2014 den så kallade Malabo-deklarationen vars mål är att stödja afrikanskt lantbruk för att skapa tillväxt, välstånd och för att utrota hungern i Afrika till år 2025. Länderna genomför nu denna plan genom sina nationella lantbruksinvesteringsprogram (National Agriculture Investment Plans/NAIP) vilka är kopplade till AU:s policyprogram för lantbrukets utveckling; CAADP (Comprehensive Africa Agriculture Development Programme).

Afrikanska länder har också visat ett starkt engagemang för genomförandet av Agenda 2030, vilken har liknande mål som Malabo-deklarationen och Afrikas Agenda 2063, ”det Afrika vi vill ha”. Hållbart lantbruk (växtodling, boskap, fiske & skogsbruk) och naturresursförvaltning är avgörande för att angripa de bakomliggande orsakerna till fattigdom och hunger, vilket är den övergripande utmaningen för att uppnå målen för hållbar utveckling.

För att främja dessa processer arrangerade FAO, med stöd av AU och FN:s ekonomiska kommission för Afrika (UNECA), en 3-dagars regional workshop med delegationer från tio länder. Syftet var att konkret och konstruktivt visa på hur frågor om hållbart lantbruk och livsmedel kan integreras i genomförandet av målen i Agenda 2030 samt hur detta kan ske inom den redan existerande verksamheten som t.ex. inom ramen för Malabo-deklarationen och CAADP. I linje med mål 17 i Agenda 2030 ”partnerskap för att uppnå Agenda 2030″, kom workshopen också att fungera som en plattform för syd-syd-och treparts samarbete genom att deltagarna gavs möjlighet att lära av varandras erfarenheter av tidigare och nuvarande samarbeten samt diskuterade framtida aktiviteter. Man diskuterade också hur detta arbete bör planeras, koordineras och rapporteras på landnivå samt hur olika aktörer, inkl. civilsamhället och privata sektorn, kan samarbeta på ett integrerat sätt.

Workshopen bestod av sammanlagt åtta sessioner bestående av en kombination av presentationer och grupparbeten. De första sessionerna belyste både framsteg och utmaningar i Afrika. Kontinenten som helhet är för närvarande inte på rätt väg för att uppnå SDG 2: avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. Trots svårigheterna har länderna en mängd verktyg till sitt förfogande.

Viktiga instrument i arbetet är NAIP och liknande nationella handlingsplaner som syftar till att leverera resultat gentemot åtagandena inom Malabo-deklarationen och Agenda 2030. Här lyftes särskilt fram offentlig – privata partnerskap som ett viktigt redskap för framgångsrikt påskynda en positiv förändring mot hållbara livsmedels- och lantbrukssystem.

Under workshopen poängterades vikten av att erfarenheter och lärdomar som görs i arbetet, dokumenteras och delas samt översätts till konkreta, resultatinriktade nya initiativ. För att stödja denna process presenterade FAO sin publikation “Transforming food and agriculture to achieve the SDGs – 20 interconnected actions to guide decision-makers” ( http://www.fao.org/3/I9900EN/i9900en.pdf ) som kan användas som en referensguide i detta arbete. Guiden är utformad för att stödja länder i deras strävan mot mer produktiva och hållbara livsmedelssystem genom att integrera dessa frågor i ett flertal av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Guiden lyfter också de tre olika dimensionerna på hållbarhet: ekonomiska, sociala och miljömässiga.

I diskussionerna lyfte deltagarna begränsad övervakningskapacitet, knappa eller opålitliga uppgifter, begränsad finansiering och bristande kommunikation mellan intressenter och samordning som de viktigaste utmaningarna för att uppnå målen i Malabo-deklarationen och Agenda 2030. Deltagarna efterfrågade också en process där mål, indikatorer och resultat harmoniseras för att förenkla rapportering och uppföljning av de olika målen.

Workshopen tog även upp möjligheter som erbjuds genom samarbete med den privata sektorn, särskilt när det gäller finansiering för lantbruksföretagen och småbrukare. Ett av de största hindren idag för privata investeringar är att den upplevda risken att investera i Afrikas jordbrukssektor är alltför stor. Strategier för att minska denna är således avgörande för att uppnå de investeringar som behövs och för att låsa upp potentialen för kontinentens betydande livsmedelssektor.

Workshopen fokuserade mycket på landbaserade grupparbeten där länderna formulerade handlingsplaner för arbetet framåt. I detta identifierade man också de mest relevanta åtgärderna från FAO:s publikation för respektive land och föreslog åtgärder för att införliva dem i sina nationella planer. Mer praktiskt innebar detta att deltagarna, tillsammans med FAO, kommer att påbörja det nationella arbetet genom att organisera informations- och rådgivande möten för att dela och vidareförmedla de nya insikter, information och erfarenheter som workshopen givit.

Workshopen samlade totalt runt 100 deltagare från 10 afrikanska-engelsktalande länder (Etiopien, Ghana, Kenya, Namibia, Nigeria, Rwanda, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zambia) från relevanta ministerier (jordbruk, klimatförändringar, planering, handel, resursmobilisering, statistik, statsministrarnas kontor m.fl.).  Deltagare kom också från AUC/DREA, AUDA/NEPAD, UNECA, privata sektorn och det civila samhället.

FAO kommer att stödja flera av länderna i deras fortsatta arbete i att genomföra de planer som formulerades under workshopen. Diskussioner pågår om vilka länder som FAO först kommer att stödja i uppföljningen. Likaså planerar FAO att genomföra liknande workshop:ar i Väst-Afrika (francophone) och i Latin-Amerika för att skapa momentum för processen att integrera hållbarbart lantbruk och livsmedel inom Agenda 2030 processen.

Den fullständiga rapporten från workshopen finns under länken här :

Ola Möller

Strategic Programme 2, Sustainable Agriculture Programme, FAO