2021 – Internationella året för frukt och grönsaker

År 2021 har av FN utropats som Internationella året för frukt och grönsaker (International Year of Fruits and Vegetables 2021) och FAO har fått ansvaret för genomförandet tillsammans med andra organisationer. Syftet med året är att öka medvetandet om värdet ur närings- och hälsosynpunkt av att konsumera frukt och grönsaker, för att trygga livsmedelsförsörjningen men också de möjligheter de innebär för småskaliga familjejordbrukare.

Frukt och grönsaker är värdefulla källor till kostfiber, vitaminer och mineraler och därmed för att förhindra brist på viktiga mikronäringsämnen samt för att stärka immunförsvaret. De bidrar även till ökad biologisk mångfald. Syftet med året är också att uppmärksamma allmänhet och beslutsfattare på de höga nivåerna av förluster och svinn av dessa produkter i leverantörs- och värdekedjorna samt att vidta åtgärder för att de ska minska.

Frukt och grönsaker odlas av många småskaliga familjejordbrukare i utvecklingsländer och kan skapa växande välstånd genom ökade inkomster, men även förbättrade näringsintag. Eftersom dessa jordbrukare producerar relativt låga volymer kan det dock leda till problem med att garantera säkra leveranser och av god kvalitet. Så mycket som 50 procent av frukt och grönsaker som produceras i utvecklingsländer förloras i leverantörs- och värdekedjan mellan skörd och konsumtion. Mot bakgrund av att det krävs upp till 50 liter vatten för att producera en apelsin representerar därmed förlusterna också förluster av alltmer knappa resurser, som mark och vatten. En minskning av förluster och svinn kan dessutom innebära minskade utsläpp av växthusgaser.

Samtidigt kan produktion av frukt och grönsaker redan med användning av små mängder mark, vatten och näringsämnen vara vinstrika jämfört med andra grödor och därför viktiga för just småskalig jordbruksproduktion.  Enligt FAO finns det möjligheter att öka effektiviteten och produktiviteten inom produktions- och förädlingskedjorna genom innovationer och teknologi. Länder uppmanas att förbättra möjligheterna för familjejordbrukare att få tillträde till marknader för att sälja produkterna. Syftet med året är därför också att småskaliga jordbrukare i högre grad integreras i lokal, regional och global produktion. FAO kommer att bistå med kapacitetsutvecklande insatser i utvecklingsländer

Det internationella året har direkt koppling till Agenda 2030, särskilt mål 2 om att utrota hungern och mål 3 om att säkerställa hälsosamt liv, samt mål 12 om hållbar konsumtion och produktion. Det bidrar även till genomförandet av flera andra internationella initiativ som FN:s årtionde om åtgärder för nutrition 2016–2025 och FN:s årtionde för familjejordbruk 2019–2028.

Kvinnor producerar en stor del världens färskvaror och är ofta ansvariga för skörd, marknadsföring och processande. Men de möter hinder i alla delar av kedjan. FAO kommer därför under året att lägga särskild tonvikt på att stärka kvinnors egenmakt och uppmärksamma deras centrala roll inte bara för produktionen men också konsumtion av frukt och grönsaker i hushållen. Det höga värdet på frukt och grönsaker liksom potentialen för innovationer öppnar även möjligheter för unga att involveras  i produktionen.

Läs mer bakgrund om året på FAO:s webb här: