1000 klassrum i skogen

FAO:s tema för Internationella skogsdagen 21 mars 2019 lyfter särskilt aktiviteter för att utveckla ungdomars och barns syn på skogen. I Sverige har det skapats över tusen skolskogar sedan det nationella samverkansprogrammet. Skogen i skolan startade sin verksamhet 1973. När delar av undervisningen flyttas till en närliggande skog kan både skolprestationerna och elevernas utveckling förbättras. Det visar en svensk kunskapsöversikt över internationell forskning kring utomhusundervisning. I skolskogen byggs samtidigt en relation till skogen, även hos en växande urban generation.

© Erika Nilsson

Temat för FN:s internationella skogsdag den 21 mars 2019 är ”Forests and Education – learn to love forests”. Flykten från landsbygden, alienationen från areella näringar och ekosystemtjänster i och med den pågående allt starkare urbaniseringen kan vara ett potentiellt hot mot en önskad utveckling för uthållig produktion och biobaserad ekonomi. FAO arbetar på många olika sätt för att stödja utvecklingen för ungas lärande om ekologi, matproduktion, nutrition och hälsa bl.a. Ett exempel är en ”ungdomsguide till skogen” som tagits fram med stöd från Sida.

Praktisk undervisning i fält underlättar inte bara lärandet om vår relation till naturen. Inför skogsdagen presenteras en genomgång av forskning från hela världen om utomhusundervisning. Den visar att regelbunden fysisk aktivitet och naturkontakt både direkt och indirekt leder till positiva effekter på lärande och skolprestationer. Men också på välbefinnande och på elevernas personliga och sociala utveckling. Studien har utförts av forskare vid Linköpings universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet och går att ladda ner på svenska och engelska här.

Studien har beställts av ett nätverk av friluftsfrämjande organisationer där Skogen i skolan ingår. Skogen i skolan är i sin tur ett samarbete mellan skolan och skogssektorn i Sverige. Skogliga myndigheter, universitetsfakulteter och företag stöder skolor genom att ställa skogar och personal till förfogande för undervisningen. I skolskogen kan skolan, efter överenskommelse med markägaren, ofta gå lite längre i nyttjandet än allemansrätten tillåter, till exempel genom att bygga ett vindskydd för raster.

Skogen i skolans erfarenheter visar att skogen inte bara går att använda i ämnen som biologi eller idrott och hälsa. I främmande språk beskrivs både tingen och sambanden i övningar som tagits fram under åren. Vid religionsundervisningen kan människans förhållande till naturen/skapelsen diskuteras och i matematik kan man i överenskommelse med markägaren fälla ett träd i övningar om höjd- och volymmätning.

Arbetet för hållbar utveckling genomsyrar grundskolans undervisning. Skogen och dess nyttjande tjänar som konkreta exempel på hur förnybara och klimatanpassade naturresurser kan bidra till ett cirkulärt samhälle som drivs av bioekonomin. Lektionerna anpassas till läroplanen och kan skapas runt många skogliga frågor, från plantering till studiebesök på industrier. Många skolelever har på senare år fascinerats av avancerade produkter baserade på förnybar råvara, vare sig det är cykelhjälmar av trä eller lättåtervunna pappersförpackningar med nya egenskaper som ersätter oljebaserade produkter. En lång rad av de globala miljömålen i Agenda 2030 – om inte alla – kan tas upp i utomhusundervisningen.

Skogen erbjuder särskilda möjligheter i skolklasser med inslag av elever som är nyanlända i Sverige, ofta från länder där skogen inte är lika närvarande som i Sverige. På samma sätt erbjuder skogen särskilda möjligheter för elever med andra utmaningar. Vid utomhusundervisning tonas invanda roller från klassrummet ofta ner och nya individuella färdigheter kan lyftas fram.

Särskilt intresse ägnar Skogen i skolans personal sedan en tid åt skolor i storstäderna. Skogen som klassrum och som tema behöver också göras tillgänglig där. I städerna sker befolkningstillväxten, i Sverige liksom i stora delar av övriga världen. En hållbar utveckling förutsätter att hela befolkningen har förståelse för förvaltningen av naturens resurser. Inte bara för att skapa förnybara bränslen och råvaror och för välstånd och sysselsättning på landsbygden. Förståelsen för skogen är även en förutsättning för lusten och kompetensen att bevara den biologiska mångfalden och göra naturen tillgänglig för rekreation. Utomhusundervisningen hjälper nya generationer att i andan av årets internationella skogsdag ”lära sig att älska skogen”.

Skogen i skolan fick pris som bästa skolprojekt i ”Golden World Award for excellence in public relations” från International Public Relation (IPRA), utdelat i FN:s högkvarter i New York 1998.

Läs om hur FAO uppmärksammar internationella skogsdagen här.

Mer information om Skogen i skolan finns här.

Trevlig internationell skogsdag!

Bengt Ek, generalsekreterare, Föreningen Skogen

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA