10-årsjubileum för CFS frivilliga riktlinjer om ansvarsfull förvaltning av mark-, fiske- och skogsrättigheter – virtuellt högnivåevent 27 maj

I maj 2012 antog Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning, CFS, de frivilliga riktlinjerna för ansvarsfull förvaltning av mark-, fiske- och skogsrättigheter (CFS VGGT). För att uppmärksamma 10-årsjubileet anordnar CFS tillsammans med FAO ett virtuellt högnivåevent där framsteg och framtida utmaningar kommer lyftas fram.

Högnivåeventet syftar till att återigen uppmärksamma beslutsfattare om riktlinjernas betydelse och potential för att främja hållbar utveckling och tryggad livsmedelsförsörjning genom fortsatt implementering av riktlinjerna. Många utmaningar kvarstår, inte minst mot bakgrund av covid-19 pandemin, och ansvarsfull förvaltning av jordbruk, skog och fiske är centralt för att minska fattigdom, hunger och uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning.

Långsiktiga och ansvarsfulla investeringar kan skapa arbetstillfällen, hållbar försörjning och ett mer hållbart utnyttjande av resurser. Dessa riktlinjer bidrar därför till arbetet för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Principerna i dessa riktlinjer erbjuder också ett ramverk som kan användas i utveckling av strategier, policys och lagstiftning av inte bara regeringar utan även av näringsliv och civilsamhälle.

En genomgång som gjordes i samband med CFS 43, som ägde rum 2016, visade att riktlinjerna användes i stor utsträckning i Afrika, Asien, Europa och Karibien samt att både medlemsstater och andra aktörer aktivt har implementerat dem.

Ta del av mer information om eventet på CFS hemsida: CFS: Events details (fao.org)

Ta del av CFS frivilliga riktlinjer för ansvarsfull förvaltning av mark-, fiske- och skogsrättigheter (CFS VGGT) på CFS hemsida: CFS: Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security (fao.org)