Utländska markinvesteringar i utvecklingsländer – bidrag eller hot mot hållbar utveckling?

Denna trend förstärktes kraftigt som en följd av livsmedelskrisen 2008. Skriften tar också upp behovet av investeringar i jordbruket men pekar genom exempel på de allvarliga konsekvenserna för de småskaliga jordbrukarna av att den mark som de brukar antingen säljs eller hyrs ut på lång tid. Även synen från investerare i skogsmark belyses. En annan…

Denna trend förstärktes kraftigt som en följd av livsmedelskrisen 2008. Skriften tar också upp behovet av investeringar i jordbruket men pekar genom exempel på de allvarliga konsekvenserna för de småskaliga jordbrukarna av att den mark som de brukar antingen säljs eller hyrs ut på lång tid. Även synen från investerare i skogsmark belyses. En annan aspekt som tas upp är betydelsen av att b evara den biologiska mångfalden, som kan hotas av storskaliga investeringar.